Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Za??cznik nr 1 do Statutu

Ordynacja wyborcza do organów uczelni

Zasady ogólne

Poni?ej przedstawione zasady ogólne odnosz? si? do wszystkich rodzajów wyborów przewidzianych niniejsz? ordynacj?, chyba ?e w dalszej cz??ci ordynacji przepis szczegó?owy stanowi inaczej.

 1. Czynne prawo wyborcze przys?uguje pracownikom zatrudnionym w uczelni co najmniej w po?owie pe?nego wymiaru czasu pracy oraz studentom uczelni.
 2. Bierne prawo wyborcze przys?uguje pracownikom zatrudnionym w uczelni w pe?nym wymiarze czasu pracy oraz studentom uczelni.
 3. Organy uczelni s? wybierane przy udziale przedstawicieli wszystkich grup spo?eczno?ci akademickiej, tj. nauczycieli akademickich, studentów i pracowników uczelni nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.
 4. Ka?demu z wyborców przys?uguje prawo zg?aszania kandydatów.
 5. G?osowania s? tajne.
 6. Wybór nast?puje, gdy kandydat uzyska? wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów.
 7. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje si? do wiadomo?ci w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca mia? mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w wyborach.
 8. Zgromadzenia wyborcze s? prawomocne do dokonania wyborów, je?eli bierze w nich udzia? co najmniej 50% uprawnionych do g?osowania. W przypadku braku quorum nast?pne zgromadzenie wyborcze odbywa si? w 15 minut po terminie pierwszego i jest prawomocne do dokonania wyborów bez wzgl?du na liczb? uczestnicz?cych w nim osób.
 9. Wybory przeprowadzaj? komisje wyborcze powo?ane w trybie okre?lonym w niniejszej ordynacji.
 10. G?osy zawarte na karcie do g?osowania s? niewa?ne:
    1) je?eli zosta?y oddane na karcie innej ni? urz?dowa,
    2) je?eli karta zosta?a przedarta lub ca?kowicie przekre?lona, lub
               dopisano nazwiska nie figuruj?ce na li?cie wyborczej,
    3) gdy skre?lono mniejsz? liczb? kandydatów od wymaganej,
    4) gdy na karcie wyborczej poczyniono poprawki budz?ce w?tpliwo?ci
            na kogo g?osy zosta?y oddane.
 11. Uk?ad nazwisk kandydatów na karcie do g?osowania winien by?           alfabetyczny.
 12. Wybór przeprowadza si? na kartach do g?osowania przygotowanych   przez   komisj? wyborcz? z naniesionymi przez ni? nazwiskami   kandydatów lub w   ten sposób, ?e przygotowane przez komisj? karty   odpowiednio oznaczone   stosown? piecz?ci? rozdaje si? g?osuj?cym,   którzy w podanej przez   komisj? alfabetycznej kolejno?ci wpisuj?   nazwiska kandydatów. Nast?pnie   komisja zbiera te karty i po   wymieszaniu rozdaje g?osuj?cym.
 13. W przypadku naruszenia ordynacji wyborczej przez Wydzia?ow?    Komisj? Wyborcz?, ka?demu wyborcy przys?uguje odwo?anie do   Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni.
 14. Od decyzji uczelnianej komisji wyborczej odwo?anie nie przys?uguje.


  Wybory rektora i prorektorów


§ 1

 1. Wybory zarz?dza senat Uniwersytetu, powo?uj?c – najpó?niej do ko?ca lutego roku wyborów – uczelnian? komisj? wyborcz?, w której sk?ad wchodz?:
   1) po jednym przedstawicielu z ka?dego wydzia?u,
   2) jeden przedstawiciel jednostek mi?dzywydzia?owych ??cznie,
   3) po jednym przedstawicielu dzia?aj?cych w uczelni zwi?zków zawodowych,
   4) jeden przedstawiciel samorz?du studenckiego.
 2. Senat mo?e tak?e powo?a? do komisji przedstawicieli innych organizacji lub jednostek, z tym ?e ??cznie liczba cz?onków komisji nie mo?e przekroczy? 17 osób.
 3. Uczelniana komisja wyborcza dokonuje wyboru przewodnicz?cego i jego zast?pcy oraz sekretarza.
 4. Cz?onek komisji wyborczej umieszczony na li?cie wyborczej kandydatów na stanowisko rektora lub prorektorów traci mandat komisji. W takim wypadku senat mo?e uzupe?ni? sk?ad komisji wyborczej.
 5. Uczelniane i wydzia?owe komisje wyborcze rozwi?zuj? si? w chwili powo?ania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów organów nast?pnej kadencji.


§ 2

Do zada? uczelnianej komisji wyborczej nale?y:
 1) ustalenie kalendarza czynno?ci wyborczych, z tym ?e zako?czenie wyborów powinno nast?pi? najpó?niej do dnia 31 maja roku wyborów,
 2) przeprowadzenie wyborów elektorów i sporz?dzenie listy cz?onków kolegium elektorów,
 3) zebranie pisemnych zg?osze? kandydatów na rektora,
 4) przyj?cie pisemnych o?wiadcze? o wyra?eniu zgody na kandydowanie,
 5) og?oszenie listy kandydatów na stanowisko rektora co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów,
 6) przyj?cie od rektora elekta zg?osze? kandydatów na prorektorów,
 7) zwo?anie zebra? wyborczych,
 8) czuwanie nad prawid?owym przebiegiem wyborów i ich dokumentacj?, w szczególno?ci nad sporz?dzaniem protoko?ów z czynno?ci wyborczych,
 9) og?oszenie wyników wyborów i niezw?oczne powiadomienie ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego o dokonanym wyborze rektora.


§ 3

 1. Rektora i prorektorów wybiera kolegium elektorów.
 2. Rektor jest wybierany spo?ród osób z tytu?em naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, tak?e nie zatrudnionych w uczelni.
 3. Prorektorzy wybierani s? na wniosek rektora elekta.


§ 4

 1. W sk?ad kolegium elektorów wchodz? przedstawiciele:
   1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – 50 % sk?adu kolegium,
   2) pozosta?ych nauczycieli akademickich – 23 % sk?adu kolegium,
   3) studentów – 20 % sk?adu kolegium,
   4) pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi – 7 % sk?adu kolegium.
 2. Elektorów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2, wybieraj? wszyscy nauczyciele akademiccy.
 3. Uczelniana komisja wyborcza dokonuje podzia?u mandatów do kolegium elektorów na grupy wymienione w ust. 1 i na poszczególne wydzia?y (jednostki mi?dzywydzia?owe nale?y traktowa? ??cznie jako jeden wydzia?), proporcjonalnie do liczby poszczególnych grup pracowników na wydziale, z uwzgl?dnieniem, ?e liczba elektorów wynosi 200 osób.


§ 5

Zgromadzenia wyborcze w celu wy?onienia kolegium elektorów, z udzia?em przedstawiciela uczelnianej komisji wyborczej, organizuj?:
 1) wymienione w § 4 ust. 1, pkt 1 i 2 – urz?duj?cy dziekani, a jednostek mi?dzywydzia?owych – urz?duj?cy rektor lub z jego upowa?nienia prorektor,
 2) wymienione w § 4 ust. 1, pkt 3 – samorz?d studencki,
 3) wymienione w § 4 ust. 1, pkt 4 – dyrektor administracyjny.


§ 6

 1. Zgromadzenia wyborcze wybieraj? ze swego grona przewodnicz?cego zgromadzenia oraz 3-7-osobow? komisj? skrutacyjn? w sk?adzie: przewodnicz?cy, sekretarz, cz?onek (cz?onkowie).
 2. Protokó? ze zgromadzenia, podpisany przez jego przewodnicz?cego, przewodnicz?cego komisji skrutacyjnej i sekretarza, jest przekazywany uczelnianej komisji wyborczej.


§ 7

 1. Prawo zg?aszania kandydatów na elektorów ma ka?dy uczestnik zebrania. Do kandydowania jest potrzebna wyra?na zgoda kandydata.
     O zamkni?ciu listy kandydatów na elektorów decyduje zgromadzenie wyborcze    w drodze uchwa?y.
 2. Wyboru elektorów dokonuje si? w g?osowaniu tajnym.
 3. W ka?dej turze g?osowania g?osuj?cy dysponuje tyloma g?osami, ilu elektorów ma by? wybranych, oddaj?c jeden g?os na jednego kandydata.
 4.  Wyboru dokonuje si?, pozostawiaj?c na karcie do g?osowania nie skre?lone nazwiska tych osób, na które wybieraj?cy oddaje swe g?osy, a skre?laj?c pozosta?e.
 5. Wybór nast?puje, gdy kandydat uzyska? wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów.
 6. W przypadku gdyby pierwsza tura g?osowania nie doprowadzi?a do wyboru pe?nej liczby elektorów, przeprowadza si? drug?, ewentualnie nast?pne tury g?osowania, w których nie bior? udzia?u kandydaci ju? wybrani na elektorów, a tak?e kandydat, który uzyska? najmniejsz? liczb? g?osów. Je?li skre?lenie kandydata, który uzyska? najmniejsz? liczb? g?osów, spowodowa?oby, ?e liczba kandydatów zrówna?aby si? z liczb? mandatów elektorskich pozosta?ych do obsadzenia, skre?lenia si? nie dokonuje.


§ 8

 1. Prawo zg?aszania kandydatów na rektora ma ka?dy wyborca. Zg?oszenia winny nast?pi? w formie pisemnej.
 2. Kandydatów na prorektorów zg?asza rektor elekt w terminie do 7 dni od swego wyboru.
 3. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody wi?kszo?ci przedstawicieli studentów w kolegium elektorów.
 4. Od ka?dego kandydata zg?oszonego na rektora i prorektorów uczelniana komisja wyborcza odbiera pisemne o?wiadczenie o wyra?eniu zgody na kandydowanie i obj?cie funkcji w razie wyboru. Bez wyra?onej zgody kandydat nie mo?e by? umieszczony na li?cie wyborczej.


§ 9

 1. Zebranie kolegium elektorów w celu wyboru rektora zwo?uje uczelniana komisja wyborcza, podaj?c dat? i miejsce zebrania do ogólnej wiadomo?ci co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. Zebranie kolegium elektorów otwiera elektor – profesor najstarszy wiekiem.
 3. Kolegium elektorów wybiera w g?osowaniu jawnym przewodnicz?cego i sekretarza oraz 5-osobow? komisj? skrutacyjn? spo?ród elektorów nie kandyduj?cych na funkcj? rektora.
 4. Do zada? przewodnicz?cego kolegium elektorów nale?y:
   1) czuwanie nad w?a?ciwym przebiegiem obrad,
   2) udzielanie i odbieranie g?osu,
   3) przeprowadzanie g?osowa?,
   4) og?oszenie wyniku wyborów.


§ 10

 1. Zebrania wyborcze rektora i prorektorów s? prawomocne, je?eli bierze w nich udzia? co najmniej 2/3 cz?onków kolegium elektorów.
 2. G?osowania s? tajne. Przeprowadza si? je na kartach do g?osowania, zawieraj?cych list? kandydatów w porz?dku alfabetycznym. Ka?dy elektor dysponuje jednym g?osem w ka?dej turze g?osowania.
 3. Przebieg zebra? wyborczych jest protoko?owany.


§ 11

 1. Wybór nast?puje, gdy kandydat uzyska? wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów.
 2. Je?eli ?aden z kandydatów nie uzyska? wymaganej w ust. 1 liczby g?osów, g?osowanie powtarza si?, skre?laj?c z listy – w przypadku je?li obejmuje ona wi?cej ni? dwie osoby – kandydata z najmniejsz? liczb? g?osów.


§ 12

Wybór do ka?dej prorektorskiej funkcji odbywa si? w oddzielnym g?osowaniu.


§ 13

We wszystkich sprawach dotycz?cych procedury wyborczej na stanowiska rektora i prorektorów, wynik?ych w toku zebrania, nie uregulowanych w ordynacji, decyduje kolegium elektorów zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w g?osowaniu jawnym.

Wybory dziekana i prodziekanów

§ 14

 1. Wybory zarz?dza urz?duj?ca rada wydzia?u, powo?uj?c wydzia?ow? komisj? wyborcz?. Sk?ad i liczb? cz?onków komisji okre?la rada wydzia?u.
 2. Do wydzia?owej komisji wyborczej maj? odpowiednie zastosowanie postanowienia § 1 ust. 3-5 i § 2 niniejszej ordynacji.


§ 15

 1. Dziekana i prodziekanów wybiera kolegium elektorów.
 2. Do sk?adu kolegium elektorów stosuje si? odpowiednio przepisy § 4 niniejszej ordynacji, z tym ?e liczb? elektorów okre?la wydzia?owa komisja wyborcza.


§ 16

 1. Zgromadzenia wyborcze w celu wy?onienia kolegium elektorów, z udzia?em przedstawiciela wydzia?owej komisji wyborczej, organizuje urz?duj?cy dziekan, wyboru za? przedstawiciela studentów do kolegium elektorów dokonuje samorz?d studencki.
 2. Przepisy § 6 i 7 stosuje si? odpowiednio.


§ 17

 1. Prawo zg?aszania kandydatów na dziekana ma ka?dy wyborca. Zg?oszenie kandydatów winno nast?pi? na pi?mie.
 2. Przepisy § 8 ust. 2, 3 i 4 i § 9, 10, 11, 12 i 13 stosuje si? odpowiednio.

Wybory przedstawicieli do senatu i rad wydzia?ów


§ 18

 1. Zgromadzenia wyborcze maj?ce na celu wybór przedstawicieli do senatu, z udzia?em przedstawiciela uczelnianej komisji wyborczej, organizuj?:
   1) w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydzia?ach na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, lub maj?cych stopie? doktora habilitowanego – urz?duj?cy dziekani,
   2) pozosta?ych nauczycieli akademickich na wydzia?ach – urz?duj?cy dziekani,
   3) nauczycieli akademickich z jednostek mi?dzywydzia?owych – urz?duj?cy rektor i upowa?niony przez niego prorektor,
   4) pracowników uczelni nie b?d?cych nauczycielami akademickimi – dyrektor administracyjny,
   5) studentów – samorz?d studencki.
 2. Przepisy § 6 stosuje si? odpowiednio.


§ 19

 1. Prawo zg?aszania kandydatów do senatu ma ka?dy uczestnik zgromadzenia. Do kandydowania potrzebna jest wyra?na zgoda kandydata.
      O zamkni?ciu listy kandydatów do senatu decyduje zgromadzenie wyborcze     w drodze uchwa?y.
 2. Wyboru senatorów dokonuje si? w g?osowaniu tajnym.
 3. W ka?dej turze g?osowania g?osuj?cy dysponuje tyloma g?osami, ilu senatorów ma by? wybranych, oddaj?c jeden g?os na jednego kandydata.
 4. Wyboru dokonuje si?, pozostawiaj?c na karcie do g?osowania nie skre?lone nazwiska tych osób, na których wybieraj?cy oddaje swe g?osy, a skre?laj?c pozosta?e.
 5. Wybór nast?puje, gdy kandydat uzyska? wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów.
 6. W przypadku gdyby pierwsza tura g?osowania nie doprowadzi?a do wyboru pe?nej liczby senatorów, przeprowadza si? drug?, ewentualnie nast?pne tury g?osowania, w których nie bior? udzia?u kandydaci ju? wybrani do senatu, a tak?e kandydat, który uzyska? najmniejsz? liczb? g?osów. Je?li skre?lenie kandydata, który uzyska? najmniejsz? liczb? g?osów, spowodowa?oby, ?e liczba kandydatów zrówna?aby si? z liczb? mandatów senatorskich pozosta?ych do obsadzenia, to nie dokonuje si? skre?lenia.


§ 20

 1. Wybory przedstawicieli do rady wydzia?u s? przeprowadzane na oddzielnych zgromadzeniach wyborczych poszczególnych grup pracowników wydzia?u.
 2. Zgromadzenia wyborcze grup pracowników organizuje urz?duj?cy dziekan, a studentów – wydzia?owy samorz?d studencki.
 3. Przepisy § 6 i 19 – stosuje si? odpowiednio.


 Wybory uzupe?niaj?ce


§ 21

 1. Wybory uzupe?niaj?ce do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu przeprowadza si? w przypadkach wyga?ni?cia mandatu przed up?ywem kadencji.
 2. W przypadku wyga?ni?cia mandatu cz?onka senatu, rektor zwraca si? do     w?a?ciwej komisji wyborczej o przeprowadzenie, na podstawie przepisów     niniejszej ordynacji, wyborów uzupe?niaj?cych w danej grupie wyborczej,     której przedstawicielem by?a osoba, której mandat wygas?.
 3. Przepis ust. 2 stosuje si? odpowiednio do wyborów uzupe?niaj?cych do rady     wydzia?u.
 4. W przypadku up?ywu czasu trwania mandatu studenta lub jego wyga?ni?cia     (§ 18 ust. 3 statutu) organy samorz?du studenckiego przeprowadzaj? wybory     uzupe?niaj?ce na podstawie przepisów niniejszej ordynacji.

Ta strona by?a odwiedzana 1115 razy (w tym z UWM 118 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa